RAB- Turisti�ka ponuda - Sport i rekreacija, izleti i more, gastronomija, no�na zabava, pla�e, arhitektura, naturizam...
Rab-Croatia.com
PROVEDITE ODMOR NA OTOKU RABU!

English

Deutsch

�to, kako, gdje!

Captain's Club!
SMJE�TAJ OTOK RAB
- SMJE�TAJ RAB
- APARTMANI RAB
- SOBE RAB
- PANSION RAB
- LAST MINUTE RAB
- BED & BREAKFAST RAB
- KATALOG SMJE�TAJ    

RAB APARTMANI
- APARTMANI BANJOL
- APARTMANI BARBAT
- APARTMANI PALIT
- APARTMANI KAMPOR
- APARTMANI MUNDANIJE
- APARTMANI
   SUPETARSKA DRAGA
- APARTMANI LOPAR

RAB ONLINE
- RENT A BIKE  
 PO�ETNA STRANA - TURISTI�KE INFORMACIJE

     Ovdje mo�ete prona�i sljede�e informacije:

1. RAPSKA FJERA I RAPKE VITE�KE IGRE

2. SPORT I REKREACIJA

3. IZLETI I MORE

4. GASTRONOMIJA

5. NO�NI �IVOT I ZABAVA

6. �TO VIDJETI - KULTURNA BA�TINA

7. RAPSKE PLA�E I NATURIZAM

8. GALERIJE, IZLO�BE, DOGA�ANJA
9. PRIRODA (FLORA I FAUNA)

      
 RAPSKA FJERA I RAPSKE VITE�KE IGRE
 

Rapska Fjera   RAPSKA FJERA. Najatraktivniji ljetni doga�aj u gradu Rabu je trodnevna manifestacija kojom se na Rabu o�ivljava srednjovjekovna povijest. Tri dana i tri no�i sav rapski puk (od 22.07. do 27.07) i svi njegovi gosti slave dva velika blagdana - Dies Victoraie i Dies Natalis - koje je veliko vije�e grada Raba proglasilo u po�ast kralju Ljudevitu Velikom koji je Rab oslobodio od Mle�ana te na svetu uspomenu i �ast Sv. Kristoforu �ijim je zagovorom Rab 1075. godine oslobo�en od Normana.

   Danima srednjeg vijeka na Rabu iskoristila se prilika za ukrcavanje u vremeplov kojim se Rab vratio deset stolje�a unazad. Kroz srednjovjekovnu pri�u tri dana se na rapski trgovima i ulicama mogli nai�i na kamenoresce, �ipkarice, slikare, glazbenike, medare, kerami�are, glagolja�e i drvodjelce, kova�e i cvje�are...
                 Pogledajte vi�e o tome: RAPSKA FJERA

   
Samostreli�ari 
    RAPSKE VITE�KE IGRE. 

    Nezaboravan doga�aj u gradu Rabu su Rapske vite�ke igre (obnovljene 1995.) koje su se odr�avale od 1364., a sje�anje su na vite�ku obranu grada u davnoj pro�losti. Izuzetnost je slikovitoga srednjovjekovnog ceremonijala anti�ki samostreli kojima se na svojim igrama koriste jo� samo balastrijeri iz San Marina.
   Odr�avajaju se nekoliko puta godi�nje na Trgu sv. Kristofora na Rabu i to: prve subote. poslije 9. svibnja, 30. svibnja, 27. srpnja, 15. kolovoza.

     
 
  SPORT I REKREACIJA
 
     MOUNTAIN BIKING - VO�NJE BICIKLOM - Posebni do�ivljaj na Rabu jesu vo�nje biciklom. S mno�tvom malih cesta, staza i puteljaka, na kojima se izmjenjuju pejza�i morske obale, mediteranske �ume i primorskog kr�a. Rab predstavlja biciklisti�ku oazu za sve ljubitelje vo�nje biciklom.
    
         Svakako pogledajte : RENT A BIKE                 

     TREKKING - PJE�A�ENJE - Kao i vo�nje biciklom tako i pje�a�enje i pje�a�ke staze pru�aju ljubiteljima pje�a�enja izvrsne mogu�nosti. Posebno valja ista�i pje�a�ke staze u Loparu, �umi Kristofor, �etnica uz more "Lungo mare" u Banjolu i Barbatu, Pje�a�ka staza prema najve�em vrhu otoka,...

1. LOPAR
je jedna od najljep�ih i najraznovrsnijih staza , u kojoj se izmjenjuju pje��ane pla�e, �umske staze i mediteransko raslinje i prirodne pojave.
2. KALIFRONT, najve�e podru�ke u prelijepim i mirnim �umama hrasta crnike, borova koje vode do prekrasnih uvala.
3. DRAGA, GONAR, staza koja vodi od podru�ja grada Raba do uvale Gonar u Supetrskoj drazi.
4. RAB-MUNDANIJE, najfrekventnija ozna�ena pje�a�ka ruta od prekrasnog parka Komr�ar u centru Raba do najve�eg vrha na otoku u mjestu Mundanijama
5. BANJOL-BARBAT - LUNGO MARE
Ure�ena pje�a�ka staza uz samu obalu mora koja vodi od od Raba kroz mjesta Banjol i Barbat, mjesta sa tisu�u malih ribarskih riva i muli�a. Na granici Barbata i Banjola, povi�e od naseljegon podru�ja nalaze ru�evine starokr��anske utvrde Sv.Damjan sa prekrasnom panoramom na �itavi kanal i Rab.
 
   PODVODNE AKTIVNOSTI - RONILA�TVO
Ronila�ke aktivnosti su u posljedne vrijeme jako razvile. Postoji sve ve�i broj posjetitelja koji se odlu�uja na ovakav vid odmora. U podmorju oko Raba otkriven je veliki broj potopljenih brodova kao i prirodnih podmorskih reljefa. Uz osnovnu obuku i najam opreme postoje i napredne �kole ronjenja kao i cjelokupni aran�mani za ronila�ki odmor. 
Ronila�ki centri:
     MirkoDiving-Center  tel. +385 51 721154
     Kron Diving  tel. +385 51 776620
     Rab-Eko  tel. +385 51 776671
     Aquasport tel. +385 51 776145
     JEDRENJE I VODENI SPORTOVI - Rab kao mjesto na moru, pru�a izvrsne mogu�nosti za skoro sve tipove sportova na vodi. Jedrenju na dasci posebno pogoduju vremenski uvjeti u mjesecima; maju i septembru, ali i u ostalim mjesecima. Osim jedrenja postoje mogu�nosti za iznajmljivanje razli�itih motornih vozila, jet ski-a, kajaka, pedalina. Zatim skijanje na vodi, vo�nje na gumenim bananama, padobran , aquagana i dr...
 RENT A BOAT - IZNAJMLJIVANJE PLOVILA
     TENIS - Na otoku Rabu ima vi�e lokacija sa tenis igrali�tima. Uz tenis terene mogu�e je dobiti i sate tenisa, sparing partnera kao i iznajmljivanje teniskih reketa. Ve�i teniski komplesi su u Loparu - Hotelsko naselje San Marino, U Kamporu na predjelu Suhe Punte, i u Rabu igrali�ta pored hotela Imperial.

    ODBOJKA NA PIJESKU -
Rab ima odli�ne uvjete za ovakav vid rekreacije, posebno se time isti�e velika pje��ana pla�a Rajska pla�a u Loparu ( gdje se svake godine i odr�ava jedan od turnira prvenstva Hrvatske), zatim pje��ana pla�a u Kamporu i dr.

                 

   Na Rabu postoje uvjeti za igranje nogometa, ko�arke, rukometa... Zbog svoje klime i prirodnih uvjeta Rab pru�a mogu�nosti za pripreme sporta�a tijekom cijele godine. Poznati je i turnir u malog nogometu u Loparu za vrijeme blagdana Male Gospe. U zadnjih par godina na Rabu su se po�ela odr�avati moto-cross i off-road natjecanja. Posebno valja ista�i stazu u uvali Mag uz samu morsku obalu. Osim gore navedenih mogu�nosti na Rabu je mogu�e baviti se bo�anjem, minigolf i stolni tenis, vodeni tobogan, paintball centar,...
 
IZLETI I MORE
 

  U turisti�koj ponudi otoka posebno valja istaknuti mno�tvo lijepih i nezaboravnih dnevnih izleta za upoznavanje otoka Raba i okolice: razgledavanje starogradske jezgre grada Rab, panoramskom vo�njom brodom, vo�nja brodom oko otoka Raba, izleti na susjedne otoke; Ko�ljun, Lo�inj, Razgledavanje morskog dna. Organizirani posjeti susjednim nacionalnim parkovima Paklenica, Kornati i Plitvi�ka jezera. Fishpicnic.

    Za jednodnevne izlete brodom dovoljno se pro�etati Rapskom rivom, gdje su privezani gotovo svi izletni�ki brodovi i vidjeti ponudu, koju oni nude. Cijene se kre�u od 100 do 300 Kn, ovisno o kojem se izletu radi i koji se brod odabire.
    Jedan od posebnih do�ivljaja je i vo�nja sa malim taksi brodovima poznatim rapskim "Barkarijolima", obilaskom malih prekrasnih uvala, fjorda Zavratnice, ribarenje u ambijentu i dru�tvu rapskog doma�ina.
Neki od preporu�enih izleta:
 - FJORD ZAVRATNICA, Nacionalni Park PLITVI�KA JEZERA,  Nacionalni park SJEVERNI VELEBIT, Izlet brodom oko Raba, Posjet brodom otoka: Goli Otok i Grgur, Izleti brodom na otoke Ilovik, Susak, Lo�inj.  - Ribarenje s ko�aricom  i mnogi drugi...

 
GASTRONOMIJA
 

Zubatac!!!    Na Rabu, kao i u drugim mjestima uz more, posebni zna�aj imaju gastronomski obi�aji, tradicionalan na�in pripreme jela i prehrane. Sam polo�aj otoka uvjetuje i na�in prehrane koji se nerazdvojno oslanja na morske plodove i mediteransko okru�je.

    Kako se tradicionalni na�in �ivljenja na otoku oslanjao na ribarenje i morske plodove te poljoprivredu, tako i u dana�njem dobu takav na�in �ivota ostavlja duboki trag.
   Riba i morski plodovi temeljni su prehrambeni artikal u prehrani kako domicilnog stanovni�tva tako i velikog broja posjetitelja i turista koji dolaze na Rab. Od srdele, Hraniteljice siroma�nih oto�nih te�aka, pa preko hobotnice, �krpine do Cara od rib-Zubataca, prostire se lepeza jela od morskih plodova.

   Razni brodeti, Salata od hobotnice, hobotnica sa jajima, punjene lignje, buzara od dagnji, plava riba sa �ara, �krpina u roli, riblje plate, marinada, pe�ena tuna i mno�tvo drugih na�ina pripreme sigurno Vas ne�e iznevjeriti kako u oto�nim ugostiteljskim objektima tako i u mnogim oto�nim
doma�instvima.
       Kulinarske vje�tine i vrhunske usluge u prijatnom mediteranskom ozra�ju restorana i ugostiteljskih objekata otoka Rab zajam�uju vrhunsko zadovoljstvo tradicionalne pripreme jela od prirodnih i zdravih plodova mora i vrtova Rab!

 
RESTORAN CAPTAIN'S CLUB - OTOK RAB
    Obiteljski restoran nalazi se u neposrednoj blizini mora. Terasa restorana otkriva prekrasan pogled na more. Na�a kuhinja nudi Vam bogati izbor ukusnih jela: riblje specijalitete, doma�a mesne specijalitete, jela plodova more, poslastice...
     Uz u�ivanje u jelima na�e kuhinje, ponuditi �emo Vam butelju vina.
Adresa: Captain's Club, Banjol 727a, Rab
tel. +385 (0)51 777907; fax. +385 (0)51 777908
email: captainsclub@rab-croatia.com
Internet: www.captains-club.net
 
ZABAVA I NO�NI �IVOT
 

Beach Club Santos   No�ni �ivot i zabava predstavlja nezaobilazan dio turisti�ke ponude svakog turisti�kog mjesta. Pa tako i Rab u svojoj ponudi ima ovakve sadr�aje. To se prvenstveno odnosi na sredi�te otoka - mjesto Rab gdje se nalazi ve�i dio ponude.
   Posebnost ponude na otoku Rabu jest velik broj malih kafi�a, pubova, no�nih klubova, coictail barova smje�teni u staroj jezgri grada Raba me�u kamenim zidinama, trgovima i lo�ama starog grada. Svakako treba navesti i Party Club Santos, koji se nalazi izvan mjesta na pla�i Pudarica.
 


Beach Club Santos    Rab s porastom temperature �ivne i svoj vrhunac do�ivljava tijekom ljetnih mjeseci sa raznolikim ponudom; �ivom muzikom, zabavama na pla�i. U to vrijeme �ivnu i no�ni klubovi, diskoteke i no�ni barovi koji jam�e dobru zabavu svim no�nim pticama.
Caffe & Coctail barovi: Sanda, Forum,...
Night clubs & Pubs: San Antonio, Le Journal
Diskoteke: Grand, Tropicana (Zabavni centar San Marino/Lopar)
Beach Party Club: SANTOS (pla�a Pudarica)

 
�TO POGLEDATI NA OTOKU - KULTURNA BA�TINA
 
   Burna, pro�lost, razne povijesne epohe od davne prapovijesti do dana�njih dana, ostavile su tragove na Rabu u mnogim gradinama, grobovima, gra�evinama, od kojih je na�alost veliki dio jo� neistra�en, a posebni pe�at gradu i otoku daju srednjevjekovna zdanja velike vrijednosti. Kako su se izmjenjivali stanovnici, kulture i vladari, tako su nastajala i nestajala arhitektonska i druga materijalna obilje�ja tih epoha.
   Grad Rab nalazi se na malom poluotoku, ome�en gradskim zidinama, s �etiri impozantna zvonika, mnogobrojnim grbovima poznatih rapskih obitelji, uskim ulicama i monumentalnim kamenim zdanjima, vi�e o svemu tome mo�ete saznati na sljede�im stranicama:
 
1. BA�TINA OTOKA RABA I.dio: Rapske ulice, rapski trgovi i crkva Sv. Marije
  
2. BA�TINA OTOKA RABA II.dio:Samostan Sv. Antona i crkve Sv. Andrije,Sv. Justine i Sv. Ivana Eva�elista
  
3. BA�TINA OTOKA RABA III.dio: Samostan Sv.Eufemije, Pala�e Dominis-Nimira, Kne�ev dvor, Rapski zvonik
   
4. BA�TINA OTOKA RABA IV.dio: Gradska Lo�a, Balkoni i grbovi, park Komr�ar i ostale znamenitosti
   
 
PLA�E I NATURIZAM
 

 �isto i bistro Jadransko more, koje okru�uje raznoliku obalu otoka Raba jedinstvenim kupali�tem. Na otoku svatko mo�e na�i pla�u prema vlastitom ukusu ili uzrastu: kamenitu na sjevernom dijelu otoka, �ljun�anu na isto�nom ili pje��anu na sjevernom dijelu otoka.
   Prvo kupali�te na otoku Rabu, ispod gradskog parka ure�eno je ve� 1895. godine, a nakon njega kupali�ta u tri uvale Padove. Rab sa svojim prirodnim karakteristikama predstavlja jedno veliko kupali�te, na kojem se stalno izmjenjuje pje��ane uvale, kamenita i bistra obala i �ljun�aste pla�e sa mirisima mediteranske vegetacije.
Foto galerija:   PLA�E RABA

OTOK RAB - PRETE�A NATURIZMA NA JADRANU!

   Otok Rab s pravom se spominje kao prete�a naturizma na Jadranu. Kao slu�beni po�eci naturizma na Rabu �esto se spominje mjesec kolovoz 1936. godine kada je na Rabu boravio engleski kralj Edward VII.  kojimu su rapske vlasti dopustile da se sa suprugom okupa gol u uvali Kandarola. Me�utim sigurno je da je naturizam na Rabu po�eo znatno prije. Tako je prvu naturisit�ku pla�u na Rabu otvorio osobno presjednik me�unarodnog saveza naturista Richard Erhman iz Be�a 1934 godine.
    Naturizam se na Rabu spominje i u napisima �eha Josefa Hermana jo� iz 1907. godine, �to dokazuje da su Rabljani davno shvatili svijetle perspektive toga za ono vrijeme smionog pokreta.
  OTOK RAB - NUDISTI�KA PODRU�JA!  

   Prva i najpoznatija Nudisti�ka pla�a na Rabu jest KANDAROLA, nalazi se na poluotoku Frkanj (najbolja pristupa�nost taxi-brodovima iz Rapske luke). Druga slu�beno ozna�ena nudisti�ka pla�a jest UVALA STOLAC u Loparu, nedaleko od Rajske Pla�e. Me�utim to su samo dvije slu�beno ozna�ene nudisti�ke pla�e. Pored njih postoje �itav niz drugih pla�a pa �ak i podru�ja koje naturisti koriste, prije svega zbog prirodne ljepote tih pla�a te udaljenosti i donekle nepristupa�nosti ostalim kupa�ima.
   Posebno valja ista�i 1500m dugu obalu poluotoka Kalifront,u zelenilu borove �ume koji predstavlja raj za naturiste. Tako�er i ostale pla�e u Loparu kao �to su Ciganka, Stolac, Dubac... Za one s brodovima posebnost predstavljaju mali oto�i�i oko Raba: Dolin ,Laganj, Dolfin, Goli otok, Grgur...

KARTA NUDISTI�KIH PODRU�JA
FKK-map
1. KANDAROLA
2. STOLAC,CIGANKA
3. Obala Kalifronta
4. Uvale u Loparu (Stolac...)
5. Gonar i Kampor
6. Poluotok Frkanj
7. Otok Dolin
8. Ju�ni dio otoka Raba (od Pudarice do uvale Mag)

 
GALERIJE, IZLO�BE, DOGA�ANJA
 
Relikvij Sv. Kristofora  Na Rabu ljeti, osim temperature i broja gostiju poraste i broj otvorenih galerija s izlo�bama (stalnim ili tematskim), stalnih muzejskih izlo�aba, glazbenih gostovanja i drugih kulturnih doga�anja. Na ovim stranicama prikazane su samo neke stalne i tradicionalne kulturne priredbe i izlo�be.

    Tijekom ljetnih mjeseci, svoja vrata otvara veliki broj galerija, neke s velikim brojem izlo�aka, neke na otvorenom, tematske izlo�be ve�eg broja autora i dr.
Gotovo sve galerije smje�tene su u staroj jezgri grada Raba, u prekrasnim prostorima starog grada, �to samim izlo�bama daje poseban ugo�aj.Ovdje �emo navesti samo neke od njih: Galerija u Kne�evom dvoru (Trg Municipium Arbae); Galerija Pik (Gornja ulica, prema crkvi Sv. Marije); Galerija u Banovoj vili (Gornja ulica); Galerija Paradiso (Gradska Lo�a)...
Galerije
Na Rabu nema nekih ve�ih muzeja, uglavnom su smje�teni u sakralnim objektima sa stalnim postavama vezamin uz povijest otoka Raba. Valja posebno navesti sljede�e:
   - stalna izlo�ba u crkvi st. Justine (Gornja ulica);
   - Muzej u crkvi sv. Kri�a (Gornja ulica)
   - Muzej samostana sv. Eufemija u Kamporu;

     Jedno od svakako najva�nijih glazbenih doga�anja na otoku Rabu jesu Rapske glazbene ve�eri. To su koncerti ozbiljne i klasi�ne glazbe , koji se odr�avaju od lipnja (VI) do rujna (IX) svake srijede u 21.00 u crkvi sv. Kri�a (Gornja ulica), na kojima gostuju eminentni izvo�a�i iz zemlje i inozemstva.
   Zadnjih par godina u stalna doga�anja prerastaju i Paradiso music nights, u prostorima pokraj Gradske Lo�e, gdje se tijekom ljetnih mjeseci odr�avaju koncerti razli�ih �anrova poput ozbiljne glazbe, oernih izvedbi, jazz-a, �ansonjera itd.
 
PRIRODA (FLORA I FAUNA)
 
   Rab obiluje prirodnim resursima, pogodna mediteranska klima pogoduje razvoju raznolikog biolo�kog sustava. U blagoj mediteranskoj klimi, �umoviti Rab izgleda vje�no zelen. Primorski hrast, zelenika, mirisi brnistre, smilje �ine Rab mediteranskim ambijentom. Nezaobilazne smokva, maslina, vinova loza, levanda i druge mediteranske kulture �ine Rab nezaboravnim do�ivljajem.
Zbog svoje ekolo�ke �isto�e, rapsko podmorje stani�te je brojnih riba, rakova, �koljka�a i pravo je otkri�e svakom dobronamjernom posjetitelju.
    
    Osim morskih plodova, mediteransko podneblje i smje�taj Raba posebno pogoduje uzgoju razli�itih poljoprivrednih kultura.
  
    Od tradicionalnih mediteranskih biljaka i njihovih proizvoda, masline, smokve i vinove loze, preko plodova koji uspijevaju u mnogim vrtovima Rabljana: raj�ica, krastavac, paprika, gra�ak, mahune, krumpir...,zatim biljaka koji daju jelima karakteristi�ni mediteranski miris i okus: levanda, ru�marin, lovor, kadulje...velikog broja razli�tih vo�aka od jagoda, tre�anja, vi�anja, raznih vrsta �ljiva ( posebno valja ista�i, u narodu poznate amule i mirabele ), preko ju�nog vo�a, mandarina, limuna i narand�a, zatim jabuka, bresaka...samorastu�ih biljaka poput plodova bora pinije, �paroga, plodova planike, vrganja, kupine i dr. koji se mogu prona�i u odre�enim godi�njim periodima. Predstavljaju veliko prirodno bogatstvo otoka i oboga�uje na�in �ivota oto�ana i njihovih gostiju.
 

Rab-Croatia.com!
info@rab-croatia.com - Kontakt - Linkovi - Ogla�avanje
Rab-Croatia.com - Arbaco�Design�- 2000-2016.